Make your own free website on Tripod.com

YARARLI  MEVZUAT

 

Bu sayfa resmi kuruluşlara başvuru ile yapılacak başlıca yönetsel işlemler konusunda vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacı ile hazırlanmıştır. Bilgi alınabilecek işlemler aşağıda sıralanmıştır.

Verilen bilgiler tüm belediyelerde standart olarak yapılan işlemleri ve standart formları içermektedir. Farklı dairelerde yapılabilecek farklı uygulamalar ve her daire tarafından kullanılan formlar ilgili daireden edinilmelidir.

 

1-DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ (DGD) ÖDEMESİNDE İSTENEN BELGELER

2-DOĞUM
3-ÖLÜM
4-NÜFUS CÜZDANLARI
5-65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ,GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
6-4077 SAYILI YASAYA GÖRE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAR BAŞVURU KOŞULLARI
7-YEŞİL KART ALINMASI
8-EVLENME
9-DERNEKLER-YÜRÜYÜŞ-TİYATRO/KONSER DÜZENLEME
 

 

DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ (DGD) ÖDEMESİNDE İSTENEN BELGELER

 

1.Başvuru dilekçesi

2.Çiftçi Kayıt Formu

3.T.C. Kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdan fotokopisi ve aslı

4.Çiftçi belgesi aslı ve 1 adet onaylı sureti

5.Vergi kimlik numarasını gösterir belge

6.Hisseli tapularda diğer hissedarlardan alınan muhtar onaylı muvaffakatname veya noter onaylı tek taraflı Taahhütname (Ek 6)Tarım arazisinin mülkiyeti (eş , anne, baba ve çocuklara) ait ise maliklerin onaylarının olduğu Taahhütname 2 (Ek 7)

7.Yıl içinde araziyi işlediğine ve üretim yaptığına dair muhtar onaylı belge

8.Başvuru sahibinin Emekli Sandığı ve SSK' ya tabi olarak fiilen çalışmadığına ilişkin taahhütname 3 (Ek 8)

9.Tarım arazisi başka bir gerçek ve tüzel kişiye ait ise muhtar ve iki azanın imzaladığı onaylı zirai ortaklık ve kira mukavelesi

10.Kendi malı - kiraladığı - kullandığı arazilerin güncel tarih ve onay içeren tapu kayıt örnekleri

 

 

DOĞUM

 

a) Bildirim Zorunluluğu ve Süresi:

Her doğum olayının, olayın olduğu yer veya ilgili nüfus idaresine doğumdan itibaren bir ay içerisinde bildirilmesi zorunludur.

b) Bildirim Yükümlülüğü:

Doğum olayının baba, anne, bunlar yoksa veya kısıtlı, tutuklu ve hastalık gibi nedenlerle bildirim yapamayacak durumda olması veya orda bulunmaması hallerinde, çocuğun veli veya vasisi bildirmekle yükümlüdür. Resmi vekiller de açıkça yetkili olmak kaydıyla müvekkilleri adına bildirimde bulunabilirler.

c) Bildirim Şekli:

Doğum olayı sözlü olarak bildirilir. Bildirim, çocuğun baba veya annesinin nüfus cüzdanı ile varsa doğuma ait resmi belge veya raporlar ile yapılır.

d) Çocuğun adı:

Çocuğun adım ana ve babası koyar. Ancak, milli kültürümüze, ahlak kurallarına, örf ve adetlerimize uygun düşmeyen veya yasaya aykırı ya da kamuoyunu inciten adlar konulamaz.

 

ÖLÜM

 

1.Bildirim Zorunluluğu ve Bildirilecek Nüfus Müdürlüğü:

Ölüm olaylarının, ölümün meydana geldiği, ölüm yeri bilinmezse cesedin bulunduğu taşıt araçları içindeki ölümlerde ise ölünün taşıttan çıkarıldığı yer nüfus idaresine bildirilmesi zorunludur. Ölüm olayı Hastanede meydana gelmişse ölüm tutanakları burada yetkili kişilerce tanzim edilerek o yer nüfus idaresine, nüfus idaresi de kayıtlı olduğu nüfus idaresine göndermekle yükümlüdür. Ölüm olayı evde (şehirde) meydana gelmişse en yakın Sağlık Ocağı Tabipliğince ölüm tutakları tanzim edilerek nüfus idaresine bildirilir. Ölüm olayı Köy de meydana gelmişse, Köy Muhtarı tutanakları tanzim ederek nüfus idaresine bildirmekle zorunludur.
 

2.Ölümün Nüfus İdarelerine Bildirilmesinde Süre ve Usul:
Ölüm olaylarının bildirilmesi, yetkili makam ve görevlilerce örneğine uygun olarak düzenlenmiş ölüm tutanaklarının, ölüm veya ölüm haberinin alındığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde ilgili nüfus idaresine verilmesi veya gönderilmesi suretiyle yapılır. Ölüm tutanaklarına ölenin nüfus cüzdanı da eklenir.

 

 

CENAZE ve DEFİN İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGE ve İŞLEMLER LİSTESİ
 

1.Belediye doktoru tarafından Ölüm Raporu verilmişse, ölen vatandaşın Nüfus Cüzdanı

2.Adli ölüm vakalarında, savcılık ve adli tabipten gelen defin ruhsatı (Ölüm Raporu)

3.Vatandaş tedavi aşamasında ölmüşse, hastane belgeleri ve defin ruhsatı gerekmektedir.

Not 1 : Ölen vatandaş başka yerde defin yapılacaksa, nakil işlemleri Belediyeler tarafından yapılıyor.


Not 2 : Mezar yerinin alınması işlemi Belediyede yapılıyor.

 

 

NÜFUS CÜZDANLARI

 

Nüfus Cüzdanı Alma Yükümlülüğü:Nüfus aile kütüklerine kayıt edilen her Türk Vatandaşına bir nüfus cüzdanı verilir. Nüfus cüzdanı yenileme ve kayıptan almak için, ikamet ettiği yer muhtarlığınca düzenlenen fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Kayıp ve Değiştirme Belgesi ve l fotoğraf ile birlikte nüfus idaresine baş vurulur.Nüfus cüzdanı kayıp ve değiştirme belgesine yapıştırılan fotoğraf ile Nüfus Müdürlüğüne ibraz edilen fotoğrafın aynı olması ve nüfus cüzdanı alma anındaki halini yansıtan en son altı ay içerisinde çekilmiş olması, ayrıca erkeklerin baş açık tam cepheden, kadınların ise alın ve çeneleri açık olmak üzere baş örtülü fotoğrafı kabul edilir. Nüfus cüzdanları imza karşılığında, reşit olanların kendilerine, küçüklerin ise ana, baba, veli veya vasilerine verilir.

 

AİLE CÜZDANLARI

 

Aile Cüzdanı Alma Yükümlülüğü: Evlenen her çifte evlenmenin yapıldığı sırada Evlendirme Memurluğu tarafından yada önceden evlenenler ile aile cüzdanını kayıp eden veya yenilemek isteyenlere Nüfus Müdürlüğü tarafından bir aile cüzdanı verilir. Aile Cüzdanı kayıp edenler veya değiştirmek isteyenler kendisi ve eşinin fotoğrafının yapıştırıldığı Aile Cüzdanı Kayıp ve Değiştirme belgesini ikamet ettiği yer muhtarlığına tanzim ettirerek, kendisi ve eşine ait ikişer adet fotoğraf ile birlikte Nüfus Müdürlüğüne müracaat ederek aile cüzdanı alabilirler. Evlenen kişiler kendileri ve çocuklarının kişisel ve medeni hallerinde meydana gelen değişiklikleri, yeni doğumları ve ölümleri bu cüzdanlara işletmekle yükümlüdürler.  

 

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ,GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

 

1. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

2.  Muhtaçlık Belgesi

3. (3) adet belgelik fotoğraf

4.Tapu Sicil Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Defterdarlık Vergi Dairesi Müdürlüğü, İcra Müdürlüğü ve Bağ-Kur Müdürlüğü’ne soruşturma yazıları

5.18 yaşını doldurmuş malûl vatandaşlar için Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu

 

 

 

4077 SAYILI YASAYA GÖRE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAR BAŞVURU KOŞULLARI

 

1.Tüketiciler ile satıcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözümlemek ve tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürebilecek kararları almak üzere İlçe Hakem Heyeti kurulmuştur.

2. Başvurular tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı satıcının bulunduğu yerdeki hakem heyetine yapılır.

3.Kapıdan satışlarla ilgili uyuşmazlıklarda tüketicinin bulunduğu yerdeki hakem heyetine başvurulur.

Müracaatlar, başvuru tarih ve sırasına göre en geç bir ay içinde hakem heyetince görüşülür ve karara bağlanır. Kararlar alındığı tarihten itibaren 3 gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir.

 

 

 

YEŞİLKART ALINMASI

 

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kimlerin Yeşil Kart talebinde bulunacakları aşağıya çıkartılmıştır.

1.   Hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan ve bu Kanunun öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde aylık geliri veya aile içindeki gelir payı 1475 sayılı İş Kanununa göre belirlenen asgari ücretin vergi ve sosyal sigorta primi dışındaki miktarının 1/3' ünden az olan vatandaşlar,

2.Özel kanunlarla sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanması öngörülen vatandaşlar, ( Örneğin 2022 sayılı Kanundan yararlananlar)
Başvurular ikametgahları merkez ilçede ise Valiliğin, diğer ilçelerde ise Kaymakamlıkların belirlemiş olduğu Yeşil Kart bürolarına yapılır.
Aynı hane halkından Yeşil Kart talep edenlerin aynı form ile başvuruda bulunmaları asıldır.
3.Aynı hanede yaşayanlardan biri veya bir kaçı Yeşil Kart talep etmemiş olsa bile, hane halkının tamamı formda gösterilir.

4.Başvuru, velayet veya vesayet altında bulunan kimseleri de kapsıyorsa, bu kişiler adına kanuni temsilci olarak başvuruda bulunulduğu bildirilir.

5.Aynı form ile yapılan Yeşil Kart talepleri, hane halkından hane halkı reisi dışında kalan reşit kimseleri de kapsıyor ise, formun beyan, talep ve taahhüdü gösteren bölümü, isimleri ayrı ayrı gösterilerek bunlar tarafından da imzalanır.

6.Yeşil Kartın kayıp veya zayi edilmesi halinde yahut sevk zincirinin değişmesini gerektiren hallerde Yeşil Kart ve Yeşil Kart Sağlık Cüzdanı, ilgililerin talebi üzerine, Yeşil Kart Uygulaması Kayıt Defteri ve Yeşil Kart Bilgi ve İşlem Dosyası'ndaki bilgiler esas alınarak, tekrar verilir. Verilen sağlık hizmetleri sebebiyle sayfalarının tükenmesi halinde, Yeşil Kartın ibrazı ve Cüzdan'ın geri verilmesi şartı ile, yeniden verilmiş olduğu Cüzdan'ın fotoğraflı sayfasına işlenerek ve ilgilinin Yeşil Kart Numarası aynen korunarak, yeni Cüzdan tanzim edilir.

 

 

EVLENME

GENEL BİLGİLER

      

Bildirim yükümlülüğü ve süresi:   evlenmeye karar veren kişiler bulundukları yer itibari ile (Köy Muhtarlıklarına veya Belediye Başkanlığı Evlendirme Memurluğuna) birlikte müracaat ederek evlilik işlemlerini başlatırlar.

        Müracaatta İstenilen Belgeler:

1. Evlenmek isteyen kadın ve erkeğin nüfus cüzdanlarının aslı.

2.6 şar adet fotoğraf.

3. Evlenmek isteyen kadın ve erkeğin sağlık raporları.

4.Nüfus Müdürlüğünden çıkartılacak nüfus kayıt örnekleri.

5.Evlendirme Memurları akit tarihinden itibaren bir ay içerisinde evlenme evraklarını o yer nüfus idaresine bildirmekle yükümlüdür.   

Ülkemizde, evlilik işlemleri Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

 

EN ERKEN NE ZAMAN EVLENİLEBİLİR?

 

1.Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.

2.On sekiz yaşını doldurmamış, on yedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler.

Ancak, hakim olağanüstü durumlarda on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.

 

KİMLER, HANGİ DURUMLARDA EVLENEMEZ?

 

1. Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)

2. Hısımlık bağı olanlar evlenemez.

3.Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez.

4. Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez.

(Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)

Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.

Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.

 

EVLENEBİLMEK İÇİN SAĞLANMASI GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

 

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ve Örneği

Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmesi şarttır. Nüfus Müdürlüğünden alınan nüfus kaydı örneği evlendirme memurluğuna verilir.

Evlenme Beyannamesi

Evrak belediye evlendirme biriminden alınır. Dört örnek olarak düzenlenir. Bu formda silinti ve karalama yapılmaması gerekmektedir. Evlenmeyle ilgili mahkeme kararı varsa bunlar beyannameye eklenir.

Dörder Adet Vesikalık Fotoğraf

Verilecek dörder adet fotoğrafın inkılap kanunlarına uygun kıyafet içerisinde baş açık, cepheden ve başın yüz ile alın kısımlarını tamamen gösterir şekilde çektirilmiş olması gerekir. Kadınların, yüz ve alın kısımları açık olmak kaydıyla başörtü ile çekilmiş fotoğrafları kabul edilebilir.

Evlenme Ehliyet Belgesi

Evlendirme memuru başvuranların medeni hallerinde kuşkuya kapılırsa ilgililerin kayıtlı bulunduğu yer nüfus idaresinden "evlenme ehliyet belgesi" isteyebilir.

Evlenmeye Engel Hastalığının Bulunmadığını Gösteren Sağlık Raporu

Evlendirme memurluğu başvuru üzerine, bir form doldurarak, evlenecekleri, evlenmeye engel hastalığının bulunmadığının belirlenmesi için resmi sağlık kuruluşlarına gönderir. Hükümet tabibi tarafından verilmiş sağlık raporları ve ayrıca hükümet tabibinin gerek duyması durumunda, evlenecek kişilerde akıl hastalığı olup olmadığını, varsa evlenmesinde tıbbi sakınca olup olmadığını gösteren "resmi sağlık kurulu raporu" alınarak evlendirme memurluğuna verilmelidir.

Rıza Belgesi

16 yaşını doldurmuş erkek ve kadınlar ancak hakim kararıyla ; 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış erkek ve kadınlar yasal temsilcilerinin izni ile evlenebilir. Yasal temsilcilerinin izni gereken bu durumda;

a. Evlenme Beyannamesinin arkasındaki "rıza belgesi" doldurulmalıdır. Ana ve babanın veya vasinin imzasının bulunduğu bölüm ya yetkili merciler tarafından onaylanmış olacaktır ya da rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanacaktır ki bu takdirde imza onaylaması evlendirme memurunca yapılır.

b. Ana ve babadan birinin ölmüş olması durumunda sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir.

c. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.

 

EVLENMEK İÇİN NEREYE, NASIL VE HANGİ BELGELERLE BAŞVURULUR?

 

1.Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte yazılı veya sözlü olarak başvururlar.

2. Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan "Evlenme Beyannamesi" ile yapılır.

3.  Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden memur tarafından yapılır.

4. Sözlü başvuru durumunda, sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır; evlendirme memurları tarafından imzalar onaylanır.

5.  Başvuru sırasında taraflardan birinin bulunmaması ve evlenme beyannamesini imza etmiş olması halinde bu beyannamedeki imzanın köy veya mahalle muhtarları, noterler, evlenecekler işçi veya memur ise, dairesi amirlerince onaylanmış olması şarttır.

6. Evlenecek kişi, düzenlenecek özel vekaletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir.

 

BİR KADIN EVLENDİKTEN SONRA DA KENDİ SOYADINI KULLANMAK İSTİYORSA NE YAPMALIDIR?

 

(Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187. maddesidir), belediye evlendirme memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekir. Böylece, kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.

 

EVLENMENİN OTURULAN YERDEN BAŞKA YERDE YAPILMASININ KOŞULLARI NELERDİR?

 

Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hali bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu anlaşılan çiftlere, istekleri durumunda, evlenme beyannamesinin izin belgesi onaylanarak verilir.

Bu belgeyi alan çiftler yurt içinde veya dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler.

Evlendirme izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.

 

EVLİLİK SONRASI NE TÜR BİR BELGE VERİLMEKTEDİR?

 

Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir.

 

 

DERNEKLER-YÜRÜYÜŞ-TİYATRO/KONSER DÜZENLEME

 

DERNEK KURULUŞUNDA İSTENEN BELGELER :

 

1. En az (7) gerçek kişinin bir araya gelmesiyle kurulur.

2. Kurucu üyelere ah İkametgah, Nüfus Cüzdan

3. Sureti ve Sabıka Kaydı

4.Kira Kontratı

5.Kuruluş Bildirimi (4 adet)

6.Kurucuların Şahsi Beyannameleri

7.Dernek Tüzüğü (5 adet)

8. 250.000 TL'lik Damga Pulu (5 adet)

9.Tam Kapak Dosya (2 adet)

10.Yarım Kapak Dosya (2 adet)

11.Klasör (2 adet)
 

DERNEK GENEL KURUL TOPLANTISINI YAPMADAN ÖNCE İSTENEN BELGELER:

1.              1.Valilikten havaleli dilekçe,

2.              2.Yönetim Kurulu Kararı,

3.              3.Dernek üye listesi (2 adet)

4.              4.Gazete ilanı


DERNEK GENEL KURUL TOPLANTISINI YAPTIKTAN SONRA İSTENEN BELGELER:

 

1.Genel Kurul Sonuç bildirimi ( 3 adet)

2.Kongre tutanağı ( 1 adet)

3.  Faaliyet raporu ( 1 adet)
 

DERNEK DENETİMİNDE İSTENİLEN BELGELER :

 

1.Derneğe ait defterler,

2.Üye kayıt defteri,

3. Karar Defteri,

4. Gelen-Giden evrak kayıt defteri,

5. Gelir-Gider defteri,

6.Bütçe Kesin hesap defteri,

7. Demirbaş kayıt defteri,

8.Alındı belgesi kayıt defteri,

9.Yetki belgesi, gelir makbuzları, gider makbuzları, (Faturalar) derneğin banka cüzdanları.

10. Lokal izini varsa lokal izin tarihi.

11.Taşınmaz malı varsa taşınmaz malın tapusu.

12.Kur 'an kursu varsa müftülük izin belgesi.

13.Öğrenci yurdu ise Milli Eğitim Müdürlüğün 'den izin belgesi tarih ve sayısı.

14.Tahsis edilen tesis varsa tahsis izin belgesi.

 

2911 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ İÇİN :
 

01. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre, medeni hakların kullanma ehliyetine sahip 21 yaşını doldurmuş en az yedi kişilik düzenleme kurulu tarafından düzenlenir. Bu kurul kendi aralarından bir başkan seçer. Kurulun üyeleri arasındaki görev bölümü başkan tarafından tespit edilir ve bildirimde belirtilir.
02. Toplantı yapılabilmesi için, toplantının yapılmasından 72 saat önce ve çalışma saatleri içinde, düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin tamamının imzalayacağı bir bildirimin mahallin en büyük mülki amirliğine verilmesi zorunludur.
03. Bu bildirimde toplantının amacı, yapılacağı yer, başlayış ve bitiş saatleri ile düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin ;
a) Açık kimlikleri,
b) Meslekleri,
c) İkametgahları,
d) Çalıştıkları iş yerlerinin adreslerinin belirmesi,
e) Nüfus cüzdan örneği,
f) Adli sicil kaydı,
g) Toplantı yerinde en az altı aydan bu yana sürekli ikamet ettiğine dair ikametgah belgesi,
h) Medeni haklarını kullanmaya ehil olduklarına dair şahsi beyan belgesi,
(Yabancı uyruklular için İçişleri Bakanlığı'ndan alınan izin belgesinin eklenmesi şarttır.)
04. Valilik ve Kaymakamlıkça, her toplantı ve gösteri yürüyüşü başlamasından en az 48 saat önce mülki amirliği sınıfına dahil bir hükümet komiseri görevlendirilir.
 

TİYATRO,KONSER DÜZENLEYECEKLERDEN İSTENEN GEREKLİ BELGELER

 

2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Ek Madde-1 gereği, mahallin en büyük Mülki Amirine en az 48 saat önceden müracaat sureti ile oyun ve temsil verebilir veya çeşitli şekillerde gösteri düzenleyebilir. Dilekçe ile yapılacak müracaatta oyun, temsil veya gösteriye katılan yönetici ve diğer kişilerin kimlik, ikametgah ve tabiiyetleri belirtilir. Ayrıca, salon sözleşmesi de istenilir.

BAŞA DÖN